loader

Naar aanleiding van het in 2018 uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot CKV Oranje Wit te Dordrecht is er nu een vervolgtraject uitgezet, waarbij vanuit de opdrachtgever is gekozen voor renovatie van de bestaande sportaccommodaties.

Tezamen met onze twee partners, Antea Group en Alynia Architecten wordt deze variant uitgewerkt. Voor de renovatie zullen door partijen de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden:

Werkzaamheden

 1. PVE functioneel: Op basis van de vastgestelde wensen en behoeften wordt in overleg met opdrachtgever en belanghebbenden een functioneel programma van eisen opgesteld;
 2. Nulmeting bestaand: uitvoeren van een nulmeting van het huidige sportcomplex, waarbij inzicht wordt verkregen in de opbouw en materialisatie alsmede inzicht in het achterstallig en toekomstig onderhoud; door een bouwkundige en installatie adviseur vindt er een technische opname van het complex plaats, bij voorkeur tezamen met de beheerder dan wel bouwkundige van CKV. Voor deze opname vragen we van u de volgende informatie:
  De bouwkundige, constructieve, elektrotechnische en werktuigkundige tekeningen;
  • de energieverbruiken van de afgelopen 3 jaren (2017, 2018, 2019);
  • de gebruikstijden;
  • het actuele MJOP (indien aanwezig);
 3. Schetsontwerp (tekeningen): schetsontwerp met plattegronden, doorsneden en gevels van de nieuwe configuratie;
 4. Verduurzaming: bepalen van de globale maatregelen (bouwkundig/installatietechnisch) om het pand zodanig te verduurzamen dat het weer 20 jaar mee kan;
 5. Energieraming: een raming wordt gemaakt van de energiekosten o.b.v. de nieuwe situatie, rekening houdend met terugverdientijd van maximaal 20 jaar;
 6. Kostenraming: een raming van stichtingskosten n.a.v. het schetsontwerp wordt gemaakt, gebaseerd op kengetallen;
 7. Subsidiemogelijkheden: een gerichte inventarisatie wordt gemaakt van de subsidiekansen voor de renovatie. Dit resulteert in een overzicht van kansrijke subsidies, de vanuit de regelingen gestelde voorwaarden en een indicatie van de hoogte van de subsidiebijdrage voor de renovatie van het complex;
Andere projecten van HCL

Projecten