loader

De gemeente De Fryske Marren heeft in haar Vastgoednota uitgesproken om haar gebouwen te gaan verduurzamen. Swim&Sportfun is als grootste energieverbruiker de eerste accommodatie in deze gemeente waar een grootschalige aanpak is gerealiseerd om de doelstellingen van de gemeente De Fryske Marren te bewerkstelligen en een toekomstbestendige accommodatie te creëren.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Verminderen gebruik fossiele brandstoffen en CO2 reductie, zoals afgesproken in het klimaatakkoord
  • Aanzienlijke vermindering van de energielasten van Swim&Sportfun

Hiervoor heeft de gemeente De Fryske Marren aan een consortium van drie partijen de opdracht gegeven om bovenstaande doelstellingen uit te gaan werken en ten uitvoering te brengen. Hiervoor hebben de drie partijen (HCL m&v, INNAX en Alynia Architecten) tezamen met de gemeente de Fryske Marren in de tweede helft van 2018 de volgende stappen gezet om dit proces te bewerkstelligen, vanuit de Stichting De Stiennen Flier:

  • Uitvoeren van een Quickscan;
  • Het opstellen van een richtlijnen onderhoudsbestek voor de gebouw gebonden installaties en zwembadinstallaties;
  • Het opstellen van een Plan van Aanpak betreffende de slechte water- en binnen kwaliteit (comfortcondities);
  • Het opstellen van een uitvraag met betrekking tot het realiseren van een Zoutelectrolyse installatie;
  • Het opstellen van een (eerste aanzet) “stappenplan verduurzaming”, komende 10 jaar, verdeeld over 3 fasen, welke sinds 2019 worden uitgevoerd:

Fase 1 verduurzaming Swim & Sportfun
In 2019 zijn de financiële middelen voor fase 1 van de verduurzaming van Swim & Sportfun beschikbaar gesteld voor de plaatsing van lucht-water warmtepompen in 2021. Deze aanbesteding en uitvoering zijn gelijktijdig met de aanleg van de PV panelen en overige noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd.

Fase 2 verduurzaming Swim & Sportfun
Met de realisatie van fase 2 vindt een grootschalige gasreductie plaats en wordt een aanzienlijk deel van de benodigde elektriciteit duurzaam opgewekt. Er is een een overkapping over het parkeerterrein middels een carportconstructie inclusief laadpunten voor elektrische auto’s gebouwd, waarbij  op het dak in totaal 1.500 PV panelen gerealiseerd zijn, daarnaast zijn op het dak van de sporthal reeds 480 PV panelen aangebracht en zijn de twee warmtepompen geïnstalleerd. Fase 1 en fase 2 zijn gelijktijdig uitgevoerd.

Om de effecten van al deze aangebrachte voorzieningen (PV panelen, Warmtepompen, Windturbines) goed te kunnen analyseren is een Monitoringstool ontwikkeld, waarin de effecten van alle getroffen maatregelen kunnen worden uitgelezen.
Een impressie van de uitgevoerde werkzaamheden is te zien in bijgevoegde video.

Fase 3 verduurzaming Swim & Sportfun
In fase 3 worden op de geluidswal van de zonneweide nog 150 PV panelen met een vermogen van 450 Wp aangebracht op een speciale onderconstructie. Daarnaast worden kleine windturbines gerealiseerd op het complex, om nog meer groene energie op te wekken.

Het project zit in de eindfase en zal in juli 2022 afgerond worden. Door de combinatie van PV panelen, warmtepompen en windturbines is de accommodatie na oplevering volledig ‘gasloos’. Door de stijgende gasprijzen en de beschikbare subsidies is de terugverdientijd van deze investering zeer aantrekkelijk.

Over dit project is reeds een persbericht gepubliceerd. Zie het persbericht hier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Lolkema of door te mailen naar info@hcl.frl.

  • Opdrachtgever: Gemeente De Fryske Marren
Andere projecten van HCL

Projecten